Shri Badri Narayan Patra
Hon'ble Minister

 

Shri Vir Vikram Yadav, IAS
Commissioner-cum-Secretary